Помощь на защите диплома
 

Телефон: +7 (499) 350-29-36  

Почта: 3502936@mail.ru

Дипломные доклады и презентации
Для дипломных работ
Для курсовых работ
Списки литературы
Подготовка дипломных (методические указания)
Подготовка курсовых (методичекие указания)
Полезная информация

Оформлення графічних матеріалів курсової роботи

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Рейтинг 4.50 (2 Голоса)

Оформлення графічних матеріалів

 Зображення на аркуші орієнтується в напрямку північ-південь. Якщо виникає необхідність відхилення орієнтації від цього напрямку, стрілкою слід показати положення лінії північ-південь.

Рамка, яка обмежує робоче поле аркуша (аркушів), викреслюється з усіх чотирьох сторін із залишенням полів шириною 10-20 мм від зрізу аркуша. Рамка викреслюється в дві лінії на відстані 4-5 мм. Товщина зовнішньої лінії – 0,3-0,4 мм, внутрішньої – 0,6-1,0 мм.

В місцях, де графічне зображення розміщується близько до зрізу аркуша, при необхідності робиться розрив рамки [8].

 Викреслення планів-оригіналів проводиться у відповідності з умовними знаками, що застосовуються в землевпорядкуванні. При цьому для планів масштабу 1:10000 дотримуються таких вимог:

- зовнішні межі землеволодінь (землекористувань), а також населених пунктів викреслюються лініями товщиною 0,4 мм;

- межові знаки (точки) викреслюються кронциркулем у вигляді кола діаметром 1 мм;

- в місцях, де межа землеволодіння (землекористування) проходить по живих урочищах, лінії між точками викреслюються лінійним пунктиром;

- шляхи загального користування, а також межі господарських дворів і інші лінійні контури викреслюються лініями товщиною 0,2 мм;

- польові шляхи викреслюються пунктирною лінією, довжина пунктиру – 4 мм, інтервал – 1 мм;

- межі сільськогосподарських та інших угідь викреслюються крапковим пунктиром (діаметр крапки – 0,2 мм; відстань – 1 мм);

- елементи гідрографії (річки, канави, озера тощо) викреслюються синьою тушшю;

- елементи рельєфу (горизонталі, яри, обриви тощо) викреслюються корич-невим кольором;

- умовні знаки лісу і лісосмуг викреслюються кронциркулем кружками діаметром 1,3 мм (на контурах лісу кружки розміщуються хаотично, лісосмуги – через 8 мм);

- умовні знаки чагарників (коло діаметром 0,8 мм з трьома крапками навколо нього) розміщуються хаотично;

- умовні знаки саду викреслюються кронциркулем кружками діаметром 0,8 мм по викресленій олівцем сітці 3x3 мм, зорієнтованій відносно однієї з довгих сторін контуру саду. При великій площі контуру саду розміри сторін сітки збільшують в 2 -3 рази;

- умовні знаки виноградників викреслюються у вигляді зигзагу в поєднанні з вертикальною лінією. Висота значків – 2,5 мм, вони викреслюються в шаховому порядку по допоміжній сітці з розміром сторін 5x5 мм. При великих площах контурів виноградників розміри сторін сітки збільшуються в 2-3 рази;

- умовні знаки сіножатей і пасовищ розміщують по викресленій олівцем допоміжній сітці 5x5 мм, зорієнтованій паралельно рамці плану. Умовні знаки розміщуються в шаховому порядку: сіножаті зображуються двома паралельними вертикальними лініями висотою 1,0 мм при відстані 0,8 мм; пасовища – двома лініями, які утворюють прямий кут, зорієнтований вершиною на північ (висота значка – 1,0 мм, ширина – 2,0 мм). При великих площах контурів сіножатей і пасовищ розміри сторін допоміжної сітки збільшуються в 2-3 рази;

- на проектних планах умовні знаки запроектованих угідь викреслюються червоним кольором;

- на кожному контурі, приблизно в центрі, виписується його площа цифрами висотою 2-3 мм;

- координатна сітка викреслюється синьою тушшю лише в місцях перетину осей відрізками 3x3 мм, товщиною 0,1 мм;

- зовнішні межі суміжних земель відтіняються смугами різних кольорів шириною 3,0 мм [8].

 Викреслення планів на прозорих матеріалах (калька контурів) проводиться в чорному кольорі. При цьому червоним кольором відтіняються межі секцій, виписуються номери і площі секцій, а також номери контурів і дробова риска під номером контуру. Висота цифр номерів секцій – 7-8 мм, висота цифр площ секцій – 5-6 мм, висота цифр площ контурів – 2,0 - 2,5 мм.

 При оформленні проектних планів всі угіддя і сівозміни та інші проектні ділянки ілюмінуються прийнятими в землевпорядкуванні кольорами, зокрема:

А) польові сівозміни – сієною паленою (коричневим);

Б) кормові сівозміни – таким же кольором, але в два рази сильнішим тоном;

В) овочеві сівозміни – світло-зеленим (колір капустяного листка);

Г) ґрунтозахисні сівозміни – гірчичним (жовто-коричневим);

Ґ) сади – жовтим;

Д) виноградники – брудно-зеленим;

Е) сіножаті – жовто-зеленим;

Є) пасовища – сірим (синій колір змішується з невеликою кількістю чорного);

Ж) ліс – зеленим;

З) чагарник – зеленим (світлішим від лісу);

І) болота – голубим;

К) води – голубим (з додаванням невеликої кількості жовтого);

Л) населені пункти – зеленим (з додаванням невеликої кількості синього);

М) господарські двори – брудно-коричневим;

Н) шляхи, скотопрогони, кладовища – тим же кольором, що і двори, але в два рази сильнішим тоном;

О) піски – оранжевим;

П) яри, ями, кар’єри – слабо-червоним;

Р) солончаки – фіолетовим.

6.3.6 Нумерація проектних ділянок проводиться так:

– поля сівозмін, сіножатезмінні і гуртові ділянки нумеруються римськими цифрами, висота цифр номерів залежно від розмірів проектних ділянок встановлюється від 3,5 - 4,0 мм до 6,0 – 8,0 мм;

- квартали садів, робочі ділянки полів сівозмін, загони чергового випасання нумеруються арабськими цифрами висотою від 3 - 4 до 5 - 6 мм залежно від площі ділянок;

- якщо окремі робочі ділянки поля сівозміни розміщені відокремлено або розділяються лінійними елементами, вираженими в масштабі, то номер поля сівозміни вказується на кожній відокремленій ділянці (чи групі ділянок), номер же робочої ділянки ставиться на кожній робочій ділянці. В тих випадках, коли на робочій ділянці має місце і номер поля, і номер робочої ділянки, останній пишеться поруч з номером поля через риску, наприклад: І-3: (третя робоча ділянка першого поля);

- номери полів польових і овочевих сівозмін пишуться червоним кольором;

- номери полів кормових сівозмін і гуртових ділянок пишуться синім кольором;

- номери полів ґрунтозахисних сівозмін і сіножатезмінних ділянок пишуться коричневим кольором;

- колір цифр робочих ділянок повинен відповідати кольору номера поля;

- номери загонів чергового випасання пишуться оранжевим кольором.

 Площі всіх проектних ділянок пишуться під відповідними номерами чорним кольором. Висота цифр площ проектних ділянок встановлюється приблизно 3/4 від розміру цифр номера проектної ділянки. Між номером проектної ділянки і його площею проводиться горизонтальна риска чорного кольору.

Якщо поле сівозміни складається з двох і більше відособлених робочих ділянок, то площа кожної такої ділянки (чи кількох ділянок) пишеться під номером поля. В таких випадках на найбільшому масиві поля нижче номера поля і площі масиву виписується загальна площа поля. При цьому перед загальною площею поля пишеться скорочено слово "Всього", наприклад:

Вс. 243,5.

 Всі проектні ділянки відтіняються лініями товщиною 0,5 - 0,8 мм кольорами, які відповідають кольорам номерів проектних ділянок. При цьому слід мати на увазі, що відтінення проводиться лише по одній стороні межі проектної ділянки. Відтінення меж полів сівозмін проводиться з протилежної від дороги сторони [8].

 У верхній частині аркуша на відстані 10-20 мм нижче рамки, в ув’язці з зображенням, розміщується картуш, який повинен відображати зміст графічного матеріалу. Переноси слів у картуші не допускаються. Висота літер картуша не повинна перевищувати 10-12 мм. Перше слово картуша ("ПЛАН", "ПРОЕКТ" тощо) допускається виконувати художнім шрифтом висотою 20 - 25 мм.

В правій нижній частині аркуша викреслюється штамп, зразок якого наведений в додатку Ж. Якщо ця частина аркуша зайнята зображенням об’єкта, штамп зміщується на необхідну відстань вліво або розвертається на 90º.

Зміст штампу поданий в пунктах 3.3.6 – 3.3.8.

 В правій верхній частині аркуша показується роза вітрів.

На графічних матеріалах, що являють собою землекористування (землеволодіння) сільськогосподарських підприємств дається опис суміжних земель, який розміщується в лівій нижній частині аркуша. При необхідності опис може зміщуватись вправо.

 Решта пояснювальних елементів (експлікації, умовні позначення, карти-врізки тощо) розміщуються в ув’язці з загальним компонуванням графічного матеріалу з урахуванням рівномірного завантаження аркуша [9].

 Масштаби зображень

 При розробці техноробочих проектів застосовуються масштаби 1:5000, 1:2000, 1:1000, 1:500.

 При розробці проектів планування і забудови сільських населених пунктів, проектів використання земель в населених пунктах застосовуються масштаби 1:500, 1:1000, 1:2000, 1:5000.

 Виконання проектних розробок по меліорації земель вимагає застосування масштабів 1:2000, 1:5000.

 Для розробки проектів, що охоплюють значні території, вико-ристовуються масштаби 1:10000, 1:25000, 1:50000, 1:100000 [7].

При умові проектних розробок на дуже малих за площею об’єктах, масштаби зображень встановлюються керівником відповідного проекту з таким розрахунком, щоб об’єкт розмістився на аркушах паперу форматів А1, А2, А3, А4.

 При побудові креслень в двох масштабах - горизонтальному і вертикальному (профілі), співвідношення між ними встановлюються в межах 1:10. Наприклад, горизонтальний масштаб 1:500, вертикальний - 1:50. В окремих випадках співвідношення між горизонтальним і вертикальним масштабами може бути встановлене як 1:20.

 На графічних матеріалах, як правило, позначаються числові масштаби, які розміщуються під зображенням на відстані 10-20 мм від нижньої лінії рамки симетрично аркушу. При цьому слово "масштаб" чи букву "М" писати не обов'язково [8].

 Формати аркушів

 Графічні матеріали (креслення, плани, карти та ін.) оформляються на аркушах форматів, що встановлюються діючим державним стандартом [6].

 Формат аркуша визначається розмірами зовнішньої рамки графічних матеріалів.

 Позначення і розміри основних форматів повинні відповідати даним, що приведені в таблиці 6.1.

 Для виконання графічних матеріалів при курсовому проектуванні використовуються, як правило, формати А1. При цьому об’єкт курсового проекту, курсової роботи, при необхідності, розміщується на двох аркушах, які скріплюються (склеюються) між собою таким чином, щоб їх можна було складати вдвоє.

Таблиця - Формати аркушів

Назви форматів

А0

А1

А2

А3

А4

Розміри сторін, мм

841х1189

594х841

420х594

297х420

210х297

 Графічні матеріали, що виконуються при розробці курсових проектів, курсових робіт, оформляються на аркушах форматів А1, А2, А3, А4.

 При побудові профілів розмір аркуша по одній стороні приймається 297 мм, друга сторона береться по потребі і при підшивці складається "в гармошку".

Допускається відхилення розмірів сторін форматів у межах ± 2...3 мм.

Оформлення графічних матеріалів курсової роботи - 4.5 out of 5 based on 2 votes