Помощь на защите диплома
 

Телефон: +7 (499) 350-29-36  

Почта: 3502936@mail.ru

Дипломные доклады и презентации
Для дипломных работ
Для курсовых работ
Списки литературы
Подготовка дипломных (методические указания)
Подготовка курсовых (методичекие указания)
Полезная информация

Зміст курсової роботи

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Рейтинг 4.55 (10 Голоса)

Зміст

Зміст розташовують після титульного аркуша, починаючи з нової сторінки і включають в загальну нумерацію сторінок курсового проекту, курсової роботи.

 До змісту включають: перелік умовних позначень, символів, одиниць, скорочень і термінів; вступ; послідовно перелічені назви всіх розділів, підрозділів, пунктів і підпунктів (якщо вони мають заголовки) суті курсової роботи або проекту; висновки; рекомендації; cписок використаних джерел; назви додатків із зазначенням сторінок, де починається виклад відповідного матеріалу.

 Зміст складають, якщо курсовий проект, курсова робота містить не менш, ніж два розділи, або один розділ і додаток за загальної кількості сторінок не менше десяти [1].

 Слово "ЗМІСТ" пишеться напівжирними великими буквами висотою 14 pt посередині. Приклад змісту курсового проекту наведено в додатку В.

На першому аркуші змісту в нижній частині викреслюється штамп.

Зміст граф штампу:

1 графа – шифр курсової роботи, курсового проекту;

2 графа – назва теми курсового проекту, курсової роботи; через інтервал нижче вказується назва документу (пояснювальна записка – для текстових документів; калька контурів, карта ґрунтів, проектний план тощо – для графічних документів);

3 графа – в чисельнику пишеться слово «Стадія», в знаменнику – НКП (навчальний курсовий проект) або НКР (навчальна курсова робота);

4 графа – в чисельнику пишеться слово «Аркуш», в знаменнику вказується порядковий номер сторінки пояснювальної записки або аркушу графічного матеріалу;

5 графа – в чисельнику пишеться слово «Аркушів», в знаменнику – загальна кількість сторінок пояснювальної записки або аркушів графічного матеріалу;

6 графа – назва навчального закладу та рік виконання курсового проекту, курсової роботи;

7 графа – пишуться зверху вниз слова «Керівник», «Студент»;

8 графа – зазначаються прізвища та ініціали керівника курсового проекту, курсової роботи;

9 графа – підписи керівника курсового проекту, курсової роботи і студента.

3.3.7 При заповненні граф штампу перенесення слів не допускається.

3.3.8 В шифрі курсового проекту, курсової роботи зазначається номер спеціальності (землевпорядкування і кадастр – 7.070904); вид роботи – КП (курсовий проект), КР (курсова робота); назва дисципліни – ЗП (землевпорядне проектування), ОЗК (основи земельного кадастру) тощо; номер академічної групи; номер (шифр) варіанту. Між частинами шифру залишається інтервал не менший за одну букву. Наприклад: 7.070904 КП ЗП 1031 15

Зразок змісту

ЗМІСТ

Вступ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5

1 Нормативні акти земельного законодавства про порядок вилучення і надання земельних ділянок в користування юридичним особам. . . . . . . . . . .7

2 Розробка природоохоронних заходів при складанні проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок. . .. .13

3 Погодження питань, пов’язаних з вилученням земельних ділянок

3.1 Порядок вилучення земельних ділянок. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15

3.2 Порядок погодження питань, пов’язаних з вилученням (викупом) земельних ділянок. . . . . . . . 17

4 Складання проекту відведення земельної ділянки

4.1 Повноваження органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування по наданню земельних ділянок юридичним особам в постійне користування. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..23

4.2 Порядок складання проекту відведення земельної ділянки. . . . . . . . . . 25

4.3 Відшкодування збитків, спричинених власникам землі і землекористувачам вилученням (викупом) земельних ділянок. . . . . . . 30

4.4 Відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва, викликаних вилученням сільськогосподарських і лісових угідь. . . . . . . . . . . . . . . . . 33

Висновки. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .36

Список використаних джерел. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 38

Додатки. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .39

Зміст курсової роботи - 4.5 out of 5 based on 10 votes