Помощь на защите диплома
 

Телефон: +7 (499) 350-29-36  

Почта: 3502936@mail.ru

Дипломные доклады и презентации
Для дипломных работ
Для курсовых работ
Списки литературы
Подготовка дипломных (методические указания)
Подготовка курсовых (методичекие указания)
Полезная информация

Вимоги до дипломної роботи економіки

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Рейтинг 4.25 (2 Голоса)

Структура та вимоги до змісту дипломної роботи

Дипломна робота незалежно від обраної теми повинна мати наступну структуру:

* зміст (план);

* вступ;

* перший (теоретичний) розділ;

* другий (аналітичний) розділ;

* третій (проектний) розділ;

* четвертий (інформаційні системи та технології) розділ;

* п’ятий (економічна ефективність заходів з охорони праці) розділ;

* шостий (екологічна експертиза) розділ;

* висновки та пропозиції;

* список використаних джерел;

* додатки.

Зміст (план) Подають на початку дипломної роботи. Він містить найменування та номери початкових сторінок усіх розділів, підрозділів та пунктів (якщо вони мають заголовок), зокрема вступу, висновків та пропозицій, списку використаних джерел, додатків та інше.

У Вступі обґрунтовується актуальність та значення обраної теми. Обов’язковим елементом вступу є визначення об’єкта і предмета дослідження. Об’єкт – це процес або явище, що породжує проблемну ситуацію і обране для вивчення. Предмет міститься в межах об’єкта. Об’єкт і предмет дослідження як категорія наукового процесу співвідносяться між собою як загальне і часткове. В об’єкті виділяється його частина котра є предметом дослідження. Саме на нього спрямована основна увага студента, оскільки предмет визначає тему дипломної роботи. Крім цього, необхідно вказати мету і задачі дослідження, методи дослідження, основні джерела отримання інформації (первинні документи, регістри аналітичного і синтетичного обліку, річні звіти, плани, законодавчо – нормативна база, наукові статті в економічних і галузевих журналах, тощо). На завершення вступу доцільно подати структуру дипломної роботи, тобто навести перелік її структурних елементів і обґрунтувати послідовність їх розміщення.

У Першому Теоретичному розділі викладається економічний зміст предмету дослідження, висвітлюється нормативно-правова база, стан вивчаємого питання по друкованих літературних джерелах. Для з’ясування стану розроблення обраної теми обов’язковим є складання огляду літератури, з якого можна зробити висновок, що дана тема ще не розкрита (розкрита лише частково, або не в тому аспекті) і тому потребує подальшого розроблення. Автор повинен проаналізувати існуючі різні точки зору по даному питанню, обґрунтувати і систематизувати їх. Виявити невирішені проблеми, які потребують розв’язання в теоретичному, методичному та прикладному плані. Доцільно за результатами проведених досліджень зробити коротке резюме, тобто сформувати свій погляд до вирішення визначеної проблеми.

У Другому розділі дипломної роботи наводиться організаційно – економічна характеристика об’єкта дослідження, без деталізації історії створення та розвитку підприємства. При цьому дипломник аналізує наявність та забезпеченість підприємства ресурсами та джерелами їх утворення, з метою дослідження ефективності їх використання. Всі приведені дані повинні розглядатися за останні 3 – 5 років. Розкривається організація облікової роботи, аналізується діючий порядок організації обліку, контролю (аудиту) та аналізу на підприємстві, з виходом на фінансову та статистичну звітність. За результатами проведеного ґрунтовного аналізу досліджуємої проблеми виявляються особливості і недоліки в організації обліку, контролю (аудиту), аналізу. Розділ повинен бути максимально насичений фактичною інформацією (проілюстрований таблицями, рисунками, схемами, діаграмами, тощо), що характеризує відповідні результати діяльності конкретного підприємства (організації, установи). Обов’язковим є порівняння результатів діяльності досліджуємого об’єкта з аналогічним передовим підприємством, середньорічними показниками по району чи області.

Третій розділ, Його структура та зміст будуть залежати від обраного напрямку дослідження та теми дипломної роботи. В ньому обґрунтовуються і розробляються конкретні пропозиції по вдосконаленню обліку, якщо робота має чисто обліковий напрямок дослідження. У дипломній роботі яка крім облікової сторони, поєднує в собі аналіз, контроль чи аудит, третій розділ повинен бути деталізований. Обов’язковим є виділення 3-5 відносно самостійних параграфи (підрозділи), що містять аналіз і оцінку конкретних сфер діяльності об’єкта дослідження.

У четвертому розділі Дипломники обґрунтовують доцільність використання комп’ютерної техніки та технологій згідно з обраною темою дипломної роботи. У відповідності із кваліфікаційною характеристикою можливі наступні напрямки розкриття даного розділу:

- використання інформаційних систем з метою автоматизованого обробітку економічної інформації;

- використання комп’ютерних технологій при проведенні експрес – аналізу фінансового стану та платоспроможності підприємства;

- аудит (контроль) в комп’ютерному середовищі.

В окремих дипломних роботах, не доцільно виділяти зазначений розділ, при умові якщо обліковий процес на підприємстві (організації, установі) автоматизований.

У П’ятому розділі дається економічне обґрунтування заходів з охорони праці, не доцільно розрахунок матеріального збитку проводити на умовному прикладі. Розділ повинен бути максимально прив’язаний до умов функціонування та сфери діяльності суб’єкта господарювання, як об’єкта дослідження

Шостий розділ роботи присвячений екологічній експертизі та питанням збереження навколишнього природного середовища.

Тема та структура спеціальних розділів уточнюється, а їх перевірка здійснюється консультантами відповідних кафедр. Відповідальність за їх зміст покладається на студента – виконавця.

В кінці дипломної роботи викладаються Висновки та пропозиції. В цьому розділі в загальному виді відображається сутність дипломної роботи. Коротко і лаконічно оцінюються результати досліджень по основних питаннях теми і наводяться конкретні пропозиції для впровадження. За результати розрахунків та зроблені на їх основі висновки відповідальність несе студент – автор дипломної роботи.

Список використаних джерел повинен бути складений у відповідності з правилами його оформлення і включає використані при підготовці і написанні дипломної роботи законодавчі і нормативні документи, літературні джерела, тощо (Додаток А).

Додатки (обсяг та перелік встановлюється в залежності від теми роботи). Додатки оформляють як продовження дипломної роботи на наступних її сторінках або у вигляді окремої частини (книги), розміщуючи їх у порядку посилання по тексту дипломної роботи. Кожний додаток оформляють з нової сторінки. Додаток повинен мати заголовок, надрукований угорі малими буквами з першої великої симетрично відносно тексту сторінки. Додатки слід позначати послідовно великими літерами української абетки А, Б, В, Д, Е, Ж, З, И, К, Л, М, Н, П, Р, С, Т, У, Ф, Х, Ц, Ш, Щ, Ю, Я, за винятком літер Г, Ґ, Є, І, Ї, Й, О, Ч, Ь, наприклад: Додаток А. При оформленні додатків окремою частиною (книгою) на титульному аркуші під назвою дипломної роботи друкують великими літерами слово «ДОДАТКИ». Ілюстрації, таблиці та формули, розміщені в додатках, нумерують у межах кожного додатка, наприклад:

Рис. А. 2.1 – перший рисунок другого розділу додатка А;

Таблиця Б. 2.2 – друга таблиця другого розділу додатка Б;

Формула (В.1) – перша формула додатка В.

Обов’язковою умовою, незалежно від об’єкта дослідження, є представлення в додатках річної фінансової звітності, по можливості за останній рік.

Правила оформлення статистичних таблиць

1. З метою зручності аналізу, таблиця повинна бути компактною, не перевантаженою інформацією.

2. Макет таблиці слід креслити тими ж чорнилами, якими написаний текст дипломної роботи.

3. Назва таблиці має бути короткою, але об’ємною за змістом з тим, щоб відображала основне призначення її.

4. У назві кожної таблиці не слід повторювати назву досліджуваного об'єкту, оскільки вона вказана на титульному листі дипломної роботи, а також не слід вказувати період дослідження, якщо він є в макеті таблиці.

5. Слово “Таблиця” необхідно писати в верхньому правому куті над назвою таблиці, вказуючи арабськими цифрами порядковий номер її без символу №.

6. Назву розміщують над таблицею та друкують симетрично до тексту. Назву та слово «Таблиця» починають з великої літери. Назву наводять жирним шрифтом.

7. Таблиці нумерують послідовно (за винятком таблиць, поданих у додатках) в межах розділу. Номер таблиці повинен складатися з номера розділу та порядкового номера таблиці, між якими ставиться крапка, наприклад: «Таблиця 2.1» (перша таблиця другого розділу).

7. Якщо виникає необхідність переносу частини таблиці на іншу сторінку, то слід зробити нумерацію граф, щоб на другій сторінці не вказувати назву кожної графи, а поставити лише їхні номера.

8. В таблиці не ставлять номер кожного рядка і не виділяють для їх нумерації окремої графи.

9. Не виділяють також окремої графи для одиниць виміру показників. Їх рекомендовано вказувати після назви показника через кому в загальноприйнятому скороченні (наприклад, центнери – ц, гривні – грн. і т. д.).

10. Кожний показник має свою ступінь точності (до цілих, десятих, сотих і т. д.), яка повинна бути витримана по рядку чи графі в залежності від розміщення показника в таблиці.

11. Якщо явище не мало місця, то у відповідній графі слід проставити тире, а якщо по якомусь показнику не має даних, то ставлять три крапки (…).

12. Заголовок граф та показників у рядках повинні бути написані з

Великої літератури, а підзаголовки – з малої.

13. Якщо у хронологічних таблицях роки дослідження розміщені по графах, то в кожній графі необхідно указати їх так: 2005 р.; 2006 р….

14. Висота рядків повинна бути не меншою від 8 мм. Графу з порядковими номерами рядків до таблиці вносити не треба.

15. По тексту таблицю розміщують після першого згадування про неї.

16. Розміщувати таблиці в роботі так, щоб не допускати повороту роботи. Якщо це зробити неможливо, то слід розмістити таблицю таким чином, щоб для її читання треба було повернути роботу за стрілкою годинника, тобто заголовком до місця зшиву роботи.

Для практичного ознайомлення із правилами оформлення наведемо приклад побудови таблиці

Таблиця (номер)

Назва таблиці

Головка

 

Заголовки граф

     

Підзаголовки граф

         
         

Рядки

       
         
         

Боковик графи (колонки)

(заголовки рядків)

Доповнення правил оформлення - Оформлення дипломної роботи

Вимоги до дипломної роботи економіки - 4.0 out of 5 based on 2 votes