Помощь на защите диплома
 

Телефон: +7 (499) 350-29-36  

Почта: 3502936@mail.ru

Дипломные доклады и презентации
Для дипломных работ
Для курсовых работ
Списки литературы
Подготовка дипломных (методические указания)
Подготовка курсовых (методичекие указания)
Полезная информация

Оформлення дипломної роботи

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Рейтинг 4.50 (3 Голоса)

Правила оформлення дипломних

Правила оформлення тексту пояснювальної записки

Пояснювальна записка дипломного проекту виконується у відповідності з державним стандартом України (ДСТУ 3008-95) на одній стороні аркуша паперу білого кольору формату А4 (210297 мм) одним із зазначених способів:

- Рукописним – з висотою літер і цифр не менше 2,5мм, які потрібно писати чітко креслярським шрифтом, чорнилами, тушшю або пастою чорного кольору. Кількість рядків на аркуші записки при такому способі повинно бути від 28 до 32, відступ в абзаці повинен дорівнювати п’яти знакам.

- Машинописним – при цьому шрифт повинен бути чорного кольору, висотою не менше 1,8 мм, рекомендована кількість рядків на сторінці – 35...40, абзац – п’ять знаків;

- За допомогою комп’ютера з використанням текстового редактора MS Word, шрифт Times New Roman, розмір шрифту 14 пт., інтервал між рядками – полуторний, абзац – 1,25 см.

Обсяг пояснювальної записки рукописного тексту для спеціалістів повинен складати 70-80 аркушів, машинописного тексту та тексту, надрукованого з допомогою комп’ютера – 50-60 аркушів.

Вписування в текст документів, які виготовлені нерукописним способом, окремих слів, формул, літер, цифр, знаків дозволяється тільки чорнилами, тушшю або пастою чорного кольору з висотою літер або цифр, що відповідає висоті шрифту тексту.

При виконанні текстових документів потрібно дотримуватися таких розмірів полів: зліва, зверху і знизу – 20 мм, справа – 10 мм.

Помилки, описки та інші неточності допускається виправляти підчисткою або зафарбовувати білою фарбою з нанесенням на тому ж місці виправленого тексту машинописним або рукописним способом чорнилами, тушшю або пастою чорного кольору. Пошкоджені аркуші текстових документів, аркуші з помарками і слідами неповністю видаленого попереднього тексту потрібно замінити.

Текст документу поділяють на розділи і підрозділи, а при необхідності - на пункти і підпункти. Розділи повинні мати порядкові номери в межах усього документу, позначені арабськими цифрами без крапки, і записуватись посередині рядка. Підрозділи повинні нумеруватися у межах кожного розділу і записуватись з абзацу. Номер підрозділу складається з номера розділу і номера підрозділу, які потрібно розділяти крапкою. У кінці номера підрозділу крапка не ставиться. Підрозділи можуть складатися із декількох пунктів. При необхідності пункти можуть бути розділені на підпункти. Номер розділу, підрозділу, пункту і підпункту також слід розділяти крапкою і записувати з абзацу.

Наприклад:

1.3 – третій підрозділ першого розділу;

1.2.4.3 – третій підпункт четвертого пункту другого підрозділу першого розділу.

Розділи, підрозділи, пункти і підпункти повинні мати заголовки, які стисло і чітко відображають їх зміст. Заголовки розділів слід писати великими літерами, а в інших випадках маленькими, починаючи з великої. У кінці заголовка крапка не ставиться. Перенесення слів в заголовках не дозволяється.

Відстань між заголовком і текстом, при виконанні документу рукописним способом, повинна становити 15 мм, а при машинописному та комп’ютерному наборах – 2 інтервали. Відстань між заголовками розділу і підрозділу - 15 мм або 2 інтервали відповідно. Кожний розділ рекомендується починати з нової сторінки. Нумерація сторінок пояснювальної записки проекту виконується в межах всієї записки. Першою сторінкою є титульний лист, на якому номер сторінки не ставиться. На решті сторінок відповідний номер ставиться у правому верхньому куту. Нумерація здійснюється арабськими цифрами без крапки в кінці. Використання римських цифр при нумерації не допускається.

Текст документу повинен бути стислим, чітким і не дозволяти будь-яких тлумачень. У документі повинні застосовуватися науково-технічні терміни, визначення і позначення, встановлені відповідними стандартами. В тексті документу, за винятком таблиць, рисунків і формул, забороняється застосовувати відповідні математичні знаки: (-) мінус, (+) плюс (у цих випадках потрібно писати слова “мінус”, “плюс”), а також писати без числових значень математичні знаки (>), (<), , та інші.

Застосування в одному документі різних систем позначення фізичних величин не допускається. Дробові числа в тексті дозволяється приводити тільки у вигляді десяткових дробів, а при неможливості дозволяється записати у вигляді простого дробу в один рядок через похилу риску, наприклад .

Правила оформлення таблиць пояснювальної записки

Таблиці розміщують після першої згадки про них у тексті записки або на наступній сторінці. Таблицю розміщують таким чином, щоб її можна було читати без повороту записки або з поворотом за годинниковою стрілкою.

Кожна таблиця повинна мати назву, яку розміщують над нею, яка починається зі слова “Таблиця” з відповідним номером і назвою таблиці. Таблиці нумерують у межах розділу арабськими цифрами. Слово “Таблиця” пишеться на рівні верхнього лівого краю таблиці. Номер таблиці складається з номеру розділу і порядкового номеру таблиці у цьому розділі, наприклад: “Таблиця 2.1 – Технічні дані...” – перша таблиця другого розділу (див. таблицю 2.1). Заголовки стовпців таблиці повинні починатися з великої літери, підзаголовки з маленької, якщо вони складають одне речення із заголовком, і з великої - якщо вони є самостійними і їх указують у однині.

Висота рядка таблиці повинна бути не меншою, ніж 8 мм. Стовпець з порядковим номером рядків в таблицю включати не потрібно.

Таблиця 2.1 - Технічні дані електрокалорифера СФОЦ – 25/0,5

Показники

Дані

Потужність, кВт

23,6

В тому числі нагрівачів, кВт

22,5

Електродвигуна, кВт

1,1

Кількість секцій, шт.

3

Подача вентилятора, м3/год

2500

Тип вентилятора

Ц4-70 №4

При переносі таблиці на наступну сторінку слід нумерувати стовпчики таблиці і повторювати цю нумерацію на продовженні таблиці, над якою на рівні лівого верхнього кута розміщують надпис „Продовження таблиці...” з її номером. В кінці назви таблиці крапка не ставиться. При посиланні на таблицю слід писати „див. таблицю 2.1”.

Якщо цифрові або інші дані в якомусь стовпці відсутні, то в ній ставлять прочерк. Якщо текст, що повторюється в стовпці таблиці, складається з одного слова, його можна замінювати на знак повторення ( ), якщо - з двох або більше слів, то при першому повторенні його замінюють словами „Те ж” і далі знак повторення. Ставити знак повторення замість цифр, типів, марок, математичних знаків, хімічних та інших символів, які повторюються, не допускається.

Розмір аркуша, на якому зображається таблиця, по висоті повинен відповідати розміру листа формату А4, тобто 297мм, по ширині – одинарному або подвійному розміру ширини формату текстового матеріалу, тобто 210 або 420 мм.

Правила оформлення ілюстрацій

Ілюстрації (рисунки, графіки, схеми, діаграми, тощо) розміщують у проекті безпосередньо після першої згадки про них у тексті або на наступній сторінці. Їх слід розміщувати таким чином, щоб можна було роздивлятися без повороту текстового матеріалу або з поворотом за годинниковою стрілкою. Ілюстрації можуть бути виконані чорною тушшю, пастою чорного кольору, комп’ютерним способом або приведені у вигляді фотознімків, ксерокопій чи скановані.

Кожна ілюстрація повинна мати назву, розміщену під нею після пояснювальних даних. Назва ілюстрації складається зі слова „Рисунок” з відповідним номером і назвою ілюстрації. Слово „Рисунок” розміщують після абзацу (див. рисунок 2.1).

оформлення ілюстрацій

1 – горизонтальний транспортер; 2 – похилий транспортер;

3 – транспортний засіб

Рисунок 2.1 – Технологічна схема прибирання гною

Нумерація ілюстрацій здійснюється арабськими цифрами в межах розділу. Номер ілюстрації проставляється після слова „Рисунок”, далі іде назва рисунка, наприклад: „Рисунок 2.1 – Технологічна схема...” – перший рисунок другого розділу. За необхідністю під ілюстрацією розміщують текст, який пояснює принцип дії зображеного пристрою, схеми тощо.

При посиланні на ілюстрації слід писати „...у відповідності з рисунком 2.4” або „див. рисунок 2.4”.

Правила оформлення формул

Формули, рівняння та інші математичні вирази розміщують безпосередньо після згадки про них в тексті пояснювальної записки посередині сторінки. Вище і нижче приведеної в тексті формули слід лишити по одному вільному рядку або інтервалу.

При комп’ютерному наборі формули набираються за допомогою редактора формул Education 3.0 або іншого редактора, розміри символів 14 пт., розміри індексів 7 пт., табуляція перед формулою 6 см, після формули – 15,5 см.

Пояснення значень і символів, що входять у формулу, слід приводити безпосередньо під формулою у тій послідовності, в якій вони представлені у формулі. Пояснення значень кожного символу слід приводити з нового рядка. Перший рядок пояснень слід починати з абзацу словом „де” без двокрапки після нього, наприклад: „Розрахунковий світловий потік лампи у Лм може бути визначений за формулою:

оформлення формул, (2.1)

Де Е – мінімально допустима освітленість в стійловому приміщенні, лк, (Е = 100лк), [7];

S – площа приміщення, М2;

Кз - коефіцієнт запасу, (Кз = 1,5…2,0) [7];

Z - коефіцієнт мінімальної освітленості, (Z = 1,1) [7];

η – коефіцієнт використання світлового потоку”.

У формулах у якості символів слід застосовувати позначення, встановленні відповідним стандартам.

Формули, які ідуть одна за одною і не розділені текстом, слід розділяти комою.

Переносити формулу на наступний рядок дозволяється тільки на знаках, які виконують операцію: додавання (+), віднімання (-), множення (×), ділення (:), дорівнює (=), причому знак на початку наступного рядка слід повторити.

Нумерація формул здійснюється арабськими цифрами в межах розділу. Номер формули записується праворуч від неї на рівні формули у крайньому правому положенні на рядку і береться у круглі дужки.

Наприклад:

(5.12) – дванадцята формула п’ятого розділу.

Посилання у тексті на порядкові номери формул дають у дужках, наприклад: „ у формулі (5.12) ...”.

Реферат

Реферат розміщується перед змістом з нової сторінки. Слово „РЕФЕРАТ” записують великими літерами зверху посередині аркуша. Реферат призначений для поверхневого ознайомлення з проектом. Він повинен бути стислим, чіткім і максимально інформативним. У рефераті слід представляти відомості про обсяг пояснювальної записки, кількість розділів, ілюстрацій, таблиць, додатків, кількість використаних джерел, а також інформацію про графічний матеріал проекту.

Текст реферату повинен відображати таку інформацію: об’єкт та мета проектування, основні технологічні та техніко-експлуатаційні характеристики та показники об’єкту, економічна ефективність впровадження. Обсяг реферату не повинен перевищувати однієї сторінки пояснювальної записки.

Зміст

Зміст розміщують після реферату на новій сторінці. Слово „ЗМІСТ” записується зверху посередині сторінки великими літерами. Назви, включені до змісту, записують малими літерами, починаючи з великої. В змісті вказуються усі розділи та підрозділи проекту. Зміст повинен вміщати таку інформацію: номер, назву усіх розділів і підрозділів пояснювальної записки та номери сторінок, з якої вони починаються.

Першим у змісті іде вступ, який не нумерується. Нумерація матеріалів змісту починається з першого розділу.

Вступ

Вступ розміщується після змісту на новій сторінці. Слово „ВСТУП” записується зверху посередині сторінки великими літерами. У вступі слід стисло представити сучасний стан питань, що розглядаються у проекті, дати короткий аналіз задач, поставлених у завданні, визначити мету та методи її досягнення.

Список використаних джерел

Слова „СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ” записуються зверху посередині сторінки великими літерами. Назва джерел записується малими літерами починаючи з великої (див. додаток Б).

Список використаних джерел наводиться у порядку посилання на них у тексті або в алфавітному порядку прізвищ перших авторів або заголовків. Відомості про джерела необхідно представляти у відповідності з вимогами державного стандарту. Джерела, включені до списку, повинні бути представленні на мові оригінала.

Нумерація використаних джерел наскрізна в межах усієї пояснювальної записки проекту. Список використаних джерел починають з нової сторінки.

Додаток

Слово ”ДОДАТОК” записується вверху та посередині сторінки великими літерами. Додаток вміщає матеріал, що не увійшов до основного матеріалу пояснювальної записки: ілюстрації, таблиці та інше. Кожний додаток повинен починатися з нової сторінки. Над заголовком пишеться слово „ДОДАТОК...” і велика літера українського алфавіту, крім літер Г, Є,З, І,Ї, Й,О, Ч,Ь, наприклад: „ДОДАТОК А”. Ілюстрації, таблиці, формули, тощо, що розміщені у додатку, нумерують у межах кожного додатка, наприклад: рисунок Б.2 – другий рисунок додатка Б, формула (А.1) - перша формула додатка А.

 

ДОДАТОК Б

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Бородин И. Ф., Недилько Н. М. Автоматизация технологических процессов. – М.: Агропромиздат, 1986. – 367 с.

2. Каганов И. Л. Курсовое и дипломное проектирования. – М.: Колос, 1980. – 349 с.

3. Методичні вказівки щодо оформлення пояснювальних записок і графічного матеріалу дипломних та курсових проектів і робіт. Упорядники О. М.Мороз, В. Є.Соловов. - Харків: НМЦ сільськогосподарських вузів України, рг. № 002/2006 – 44 с.

4. Правила устройства электроустановок /Минэнерго СССР, - 6-е изд., перер. и доп. - М.: Энергоатомиздат, 1987. – 648 с.

5. Практикум по электроприводу в сельском хозяйстве /П. И.Савченко, И. А.Гаврилюк, И. Н.Земляной и др. – М.: Колос, 1996. – 224 с.

6. Справочник по механизации и автоматизации в животноводстве и птицеводстве/ А. С. Марченко, Г. Е. Кистень, Ю. Н. Лавриненко и др.; Под ред. А. С. Марченко. – К.: Урожай, 1990. – 456 с.

7. Обчислювальна і прикладна математика: Зб. наук. пр. – К.: Либідь, 1993. – 99 с.

8. ДСТУ 2848-94. Апарати електричні комутаційні. Основні поняття. Терміни та визначення. – К.: Держстандарт України, 1995. – 62 с.

Оформлення дипломної роботи - 4.3 out of 5 based on 3 votes